درباره ما
صفحه نخست » درباره ما » محیط زیست
محیط زیست

محیط زیست از ارکان توسعه پایدار در هر کشوری است. معدنکاری مواد لازم برای حیات و پیشرفت بشر را فراهم می کند. در بسیاری از کشورها، تأثیرات محیط زیستی عملیات معدنکاری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت استانداردهایی در این زمینه برای فعالیتهای معدنی و جلوگیری از آلودگیهای مختلف حاصل از این صنعت در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه ایران یک کشور در حال توسعه است و برای پیشرفت خود ناچار به توسعه معادن است ، بنابراین برای توسعه پایدار صنعت معدن کشور لازم است تا جنبه های محیط زیستی صنایع معدنی کشور ( با توجه به اقلیم کشور) مورد شناسایی قرار گیرد. در مناطقی که معادن جدید تاسیس میشود ، علاوه بر ترقی و شکوفایی ، اثرهای زیست محیطی نیز الزاما وجود خواهد داشت. مهمترین شاخص فعالیتهای معدنی ، قانون حفظ محیط زیست و منابع طبیعی می باشد.
محصول سبز کالایی است که آلودگی کمتری برای محیط زیست ایجاد کند. قلمرو فناوری سبز بسیار گسترده است و محصولات سبز نیز کالاهایی هستند که براساس معیارهای استاندارد، اثرات مخرب کمتری بر محیط زیست میگذارند. شایان ذکر است که فعالیت در زمینه فناوری سبز و محصولات سبز برای تحقق اهداف : ماندگاری ، کاربری مجدد و کاهش ضایعات است.
شرکت صنایع سنگ آروین در این راستا حرکت میکند که نیازهای کنونی جامعه بشری را به گونهای تأمین کند که ماندگاری منابع طبیعی انرژی را مورد تهدید قرار ندهد. این شرکت حفظ محیط زیست را از اولویت های بالای کار در معدن قرار داده است که شامل رسوب زدایی از قنات های قدیمی و تلاش در حفظ و نگهداری درختان و بافت سبز منطقه می باشد. همچنین فعالیت هایی که در کارخانه این مجموعه انجام شده است عبارتند از بازیافت ۹۵ درصد آب مورد نیاز صنعتی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای ایجاد گرمایش و برق، درختکاری و افزایش پوشش سبز.